Informació Important de protecció de dades en matèria de docència virtual i d’avaluacions en línia de l’assignatura Química Bioanalitica

D’acord amb l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), us informem que aquesta sessió docent serà monitoritzada per la identificació de l’estudiant, a l’inici i al final de la sessió, amb la finalitat de controlar la realització correcta de les proves d’avaluació de l’assignatura Química Bioanalitica.

Els mecanismes de control i d’identificació que s’empraran en aquesta prova d’avaluació són els següents:

  • enregistrament d’un primer pla de l’estudiant a l’inici i al final de la sessió
  • exhibició del DNI o NIU, (mostrant només el nom i cognoms i la fotografia i ocultant la resta de la informació)

. Us informem que la vostra negativa a complir aquestes normes d’identificació i/o control farà inviable la vostra avaluació i, per tant, comportarà la no superació de l’assignatura.

Les vostres dades personals seran conservades, amb caràcter general, mentre siguin necessàries per a les finalitats del tractament, per garantir l’exercici i la defensa dels drets derivats del tractament i durant els terminis imposats per la legislació específica, o per les normes internes de la UAB, i no seran cedides a terceres persones ni a cap altre destinatari, excepte a aquells membres del personal docent i investigador que necessitin accedir-hi per a la realització de les seves funcions docents i avaluadores.

Els estudiants no podeu gravar, directament o indirectament, parcialment o totalment, les sessions d’avaluació, i tampoc publicar-les en webs, xarxes socials, etc.

Podeu exercir el vostre dret d’oposició previst a l’article 21 del RGPD si, per motius relacionats amb alguna situació particular, no voleu que la vostra identitat sigui reconeguda. Si és així, podeu inhabilitar l’opció de vídeo en el vostre dispositiu.

Així mateix, podeu presentar reclamacions davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, i formular les consultes pertinents al delegat de Protecció de Dades de la UAB.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *