Properament al curs 20-21. Laboratori de Química Bioanalitica

Tinc el plaer d’informar-vos que el curs acadèmic 20-21, l’assignatura Quimica Bioanalitica finalment comptarà amb pràctiques de laboratori, tal com havíem demanat en reiterades ocasions, tant el professorat com l’alumnat,

 Pràcticum 1. Tècniques espectrofotomètriques per a la quantificació de proteïnes en mostres biològiques. Lowry, BCA i Bradford.

Pràcticum 2. Immunoassaigs. Assaig per immunoabsorció lligat a enzims (ELISA) per a la detecció d’analits d’interès biològic i detecció espectrofotomètrica vs mètode de diagnòstic ràpid basat en la immunocromatografia i detecció visual basada en nanopartícules d’or. 

Pràcticum 3. Mètodes enzimàtics. Detecció enzimàtica de glucosa en mostres biològiques. Mètode espectrofotomètric en microplaques vs detecció point of care mitjançant biosensor de glucosa (glucòmetre).