Informació important. Protecció de dades en matèria de docència virtual i d’avaluacions en línia Curs 21/22

D’acord amb l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), les vostres dades personals seran tractades per la Maria Isabel Pividori Gurgo (Universitat Autónoma de Barcelona) amb la finalitat de desenvolupar les sessions de docència i avaluació corresponents a l’assignatura Biomolecular Chemistry del MASTER IN INDUSTRIAL CHEMISTRY AND INTRODUCTION TO CHEMICAL RESEARCH de la Facultat de Ciències de la Universitat Autónoma de Barcelona.

La base legitimadora del tractament de les vostres dades és el compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de competències públiques (art. 6.1.e RGPD, en relació amb la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats).

Les vostres dades personals seran conservades, amb caràcter general, mentre siguin necessàries per a les finalitats del tractament, per garantir l’exercici i la defensa dels drets derivats del tractament, i durant els terminis imposats per la legislació específica, o per les normes internes de la UAB.

El vostre nom i cognoms o l’identificador de la sessió seran visibles per a la resta de participants durant el desenvolupament de la sessió. Així mateix, la vostra imatge i la vostra veu seran accessibles a la resta dels participants en la sessió en el cas que tingueu activats el micròfon o la càmera.

Les vostres dades personals no seran cedides a terceres persones ni a cap altre destinatari excepte en els casos legalment previstos, o quan sigui de compliment obligat.

D’acord amb el RGPD, podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament mitjançant sol·licitud dirigida a (correu electrònic del professor o del coordinador de l’assignatura/matèria) o a la Secretaria General de la UAB (sec.general@uab.cat).

Així mateix, podeu presentar reclamacions davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i fer les consultes que considereu pertinents al delegat de Protecció de Dades de la UAB.

Please wait...

Leave a Reply